INLEIDING

De onderneming Smartbox Group Ltd (hierna '’Smartbox'’) is een onderneming naar Iers recht, met een kapitaal van €10 000, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Joyce’s Walk, Block B, Talbot St, Dublin 1, D01 C861, Ierland, ingeschreven in het Iers handelsregister onder het nummer 463103.

Smartbox geeft Belevenisbon uit onder het merk '’Cadeaubox '’ en treedt op in de hoedanigheid van gemachtigde in naam en voor rekening van haar partners, die de bij de Belevenisbon behorende Diensten leveren.

In deze gebruiksvoorwaarden van de mobiele applicatie (hierna '’AGV van de Applicatie'’) worden de gebruiksregels beschreven van de mobiele applicatie '’Cadeaubox'’(hierna '’de Applicatie'’), uitgegeven door de onderneming Smartbox.

Door het installeren van de Applicatie op uw toestel en/of naar de Applicatie te gaan in de hoedanigheid van bezoeker en/of gebruiker, accepteert u onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud alle hieronder beschreven AGV van de Applicatie. Indien u deze AGV van de Applicatie niet accepteert, verzoeken wij u niet naar de Applicatie te gaan.

Het bezoeken en/of gebruiken van de Applicatie gaat gepaard met de naleving van deze AGV van de Applicatie.

Smartbox behoudt zich het recht voor deze AGV van de Applicatie te allen tijde te wijzigen, alsook alle of een deel van de bepalingen van de AGV van de mobiele Applicatie, en ze aan te passen aan de ontwikkelingen van de Services, ontwikkelingen op het gebied van de techniek, de wetgeving of de jurisprudentie, of bij de invoering van nieuwe diensten. De toepasselijke AGV zijn de voorwaarden die van kracht zijn op de datum waarop de Gebruiker zich met de Applicatie verbindt en gebruikt.

Smartbox verzoekt de Gebruiker derhalve regelmatig kennis te nemen van de laatste versie van de AGV van de Applicatie, die worden vermeld in de Applicatie en op de Site van Cadeaubox.

ARTIKEL 1 – DEFINITIE

De termen van deze AGV van de Applicatie die beginnen met een hoofdletter, of ze nu in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, hebben de onderstaande betekenis:

"Applicatie en/of Mobiele Applicatie Cadeaubox" betekent de softwareapplicatie '’Cadeaubox'’, uitgegeven en geleverd door Smartbox, die toegang geeft tot de Services, en gratis beschikbaar is in de '’App Store'’ van Apple en de '’Google Play Store'’ van Google, en hier door de Gebruiker kan worden gedownload op zijn Apple iOS- en Android- toestel. De Applicatie omvat eveneens de Content, de software, de programma's, de tools (voor de programmering, de navigatie, …), de databases, de besturingssystemen, de documentatie en alle andere onderdelen en services waaruit zij bestaat, de updates en de mogelijke nieuwe versies waarin Smartbox voorziet voor de Applicatie.

"Content" betekent onder meer de structuur van de Applicatie, de redactionele inhoud, de tekeningen, de illustraties, de afbeeldingen, de foto's, de grafische handvesten, de merken, de logo's, de tekens, de handelsnamen, de audiovisuele werken, de multimediawerken, de visuele inhoud, de beeld- en geluidssignalen, alsook andere content die de Applicatie bevat en/of andere onderdelen waaruit de Applicatie bestaat.

"AVV" betekent de algemene verkoopvoorwaarden van Cadeaubox die gelden voor de Belevenisbon die zij uitgeeft en worden verkocht op de Site www.cadeaubox.be/nl/.

"Belevenisbon": betekent het geschenkconcept, ontwikkeld en geëxploiteerd door Smartbox. De Belevenisbon zijn verkrijgbaar in fysiek format, in de vorm van een doos met daarin een geïllustreerde brochure waarin de universums en de partners van Cadeaubox worden gepresenteerd, waarvan de lijst regelmatig wordt bijgewerkt op de website www. cadeaubox.be/nl/, en een '’voucher'’ of ‘'’cadeaukaart'’, en in digitaal format.

"Belevenis en/of Dienst": een door een van de partners geleverde dienst, te kiezen uit de aangeboden diensten behorend tot het gekochte/geschonken Belevenisbon, getoond op www. cadeaubox.be/nl/ en op de Mobiele Applicatie Cadeaubox.

"Partner": betekent de door Cadeaubox geselecteerde dienstverlener, die de dienst levert aan de begunstigde.

"Services" betekent de verschillende functies en services, waarin de Applicatie voorziet.

"Site" betekent de officiële website van Cadeaubox, waarvan het adres luidt: www. cadeaubox.be/nl/.

"Gebruiker" of "U/u" betekent een meerderjarig fysiek persoon of een minderjarig fysiek persoon die voorafgaand toestemming heeft gekregen van zijn ouders of van de persoon belast met het ouderlijk gezag, en de Applicatie heeft gedownload voor persoonlijk gebruik, uitsluitend in het kader van privégebruik, en zonder commercieel doeleinde en direct of indirect winstoogmerk.

ARTIKEL 2 – DOEL VAN DE APPLICATIE

De Applicatie is bedoeld om u toegang te verstrekken tot het universum van Cadeaubox, ofwel rechtstreeks via de Applicatie, ofwel door middel van een hypertekstlink, die u rechtstreeks verwijst naar de site van Cadeaubox.

Diverse Services kunnen de Gebruiker worden aangeboden, namelijk:

 • - Het aanmaken van uw klantaccount;
 • - Het registreren van uw Belevenisbon door de barcode van uw cadeaukaart te scannen met de camera van uw smartphone (uw toestemming zal worden gevraagd) en de bevestigingscode in te voeren;
 • - Het selecteren van de partners: U krijgt toegang tot een volledige beschrijving van partners (korte beschrijving van hun bedrijf, beschrijving van de aangeboden ervaring, contactgegevens);
 • - Het ruilen van uw Belevenisbon volgens de bepalingen en voorwaarden van de AVV, vermeld op www. cadeaubox.be/nl/;
 • - Het boeken van een Ervaring: door rechtstreeks contact op te nemen met de partner via de pagina waarop zijn activiteit wordt beschreven of door middel van ons online reserveringssysteem (uitsluitend voor een verblijf);
 • - Het inzien van uw reeds geregistreerde Belevenisbon;
 • - Het kopen van andere Cadeaubox Belevenisbon.

ARTIKEL 3 – BESCHIKBAARHEID VAN DE APPLICATIE

De Applicatie is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behoudens in het geval van overmacht of het ontstaan van gebeurtenissen buiten de invloed van Smartbox, en onder voorbehoud van eventuele storingen of noodzakelijk onderhoud om de goede werking van de Applicatie te garanderen.

De softwareversie van de Applicatie kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om nieuwe functies en nieuwe services toe te voegen.

Het onderhoud en/of updates kunnen worden uitgevoerd zonder de Gebruiker voorafgaand in te lichten.

ARTIKEL 4 – TOEGANGSVOORWAARDEN EN FINANCIËLE VOORWAARDEN

4.1 TOEGANGSVOORWAARDEN
4.1.1 Downloaden

De apparatuur en de materiële middelen die de toegang tot de Applicatie mogelijk maken zijn geheel voor rekening van de Gebruiker.

Voor de toegang en het gebruik van de applicatie, moet u in het bezit zijn van:

 • - Een compatibele smartphone of een mobiel, compatibel toestel;
 • - Internettoegang;
 • - Een klantaccount in een virtuele store bij een van de providers van de mobiele Applicatie (App store en/of Google Play Store).

De compatibele smartphones en toestellen zijn:

 • - Smartphone Iphone® van Apple®, uitgerust met het besturingssysteem iOS onder iOS 10 of later ontwikkelde versies
 • - Smartphone, uitgerust met het besturingssysteem Android® OS 4.4 of later ontwikkelde versies

Vervolgens kan de Mobiele Applicatie Cadeaubox gratis worden gedownload op het platform "Google Play Store" en het platform "App Store".


4.1.2 De account aanmaken of registreren

Wanneer de Gebruiker niet over een Cadeaubox-account beschikt, is het noodzakelijk dat hij er een aanmaakt om de Applicatie te kunnen gebruiken. Hiertoe moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

 • - E-mailadres
 • - Wachtwoord

Na het aanmaken van de account, voert de Gebruiker zijn e-mailadres en een vertrouwelijk wachtwoord in waarmee hij toegang krijgt tot de Services.

De Gebruiker garandeert Smartbox dat de bij de inschrijving verstrekte gegevens nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

4.2 FINANCIËLE VOORWAARDEN

De Applicatie wordt kosteloos aangeboden aan Gebruikers, afgezien van:

 • - Abonnementskosten van de aanbieder van mobiele telefonie;
 • - Verbindings- en aansluitkosten tot het internet;
 • - Mogelijke extra in rekening gebrachte kosten voor het downloaden van gegevens.

ARTIKEL 5 – LICENTIECONTRACT EINDGEBRUIKER (CLUF)

Smartbox verschaft de Gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar, wereldwijd en kosteloos gebruiksrecht van de Applicatie, van de Content en de Services, maar uitsluitend om in zijn persoonlijke behoefte te voorzien, in het kader van het gebruik van de Applicatie en de Services, met uitzondering van elk ander doeleinde.

Deze licentie geeft de Gebruiker geen enkel gebruiksrecht op de Content. Het wordt de Gebruiker streng verboden:

 • - Een deel of de volledige Applicatie, de Services en/of de Content aan te passen, te wijzigen, te vertalen, te transcriberen, af te stemmen, te compileren, te decompileren, te assembleren, te deassembleren, te transcoderen, alsook hierop retro-engineering (of ‘ Reverse Engineering') toe te passen;
 • - Afgeleide werken te creëren van de Applicatie onder licentie;
 • - Software of processen te gebruiken met als doel de Content te kopiëren zonder de voorafgaande toestemming van Smartbox;
 • - De Applicatie te exporteren, de Applicatie gedeeltelijk of volledig samen te voegen met andere computerprogramma's;
 • - Een deel of de volledige Applicatie tijdelijk of permanent te reproduceren, ongeacht op welke wijze en ik welke vorm dan ook;
 • - Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartbox een min of meer substantieel deel van de inhoud van de door de Applicatie opgebouwde databases en archieven te extraheren of hergebruiken, ook voor persoonlijke doeleinden.
 • - Systemen in te voeren die de Applicatie en/of de Content geheel of gedeeltelijk kunnen hacken, of die deze AGV van de mobiele Applicatie kunnen schenden.

Indien u zich niet houdt aan deze voorschriften, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd en worden veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding. De voorwaarden van deze Licentie zijn van toepassing op alle door Smartbox uitgebrachte updates, die de oorspronkelijke Applicatie vervangen en/of voltooien, tenzij deze update gepaard gaat met een gescheiden licentie, in dit geval hebben de voorwaarden van deze Licentie voorrang.

ARTIKEL 6 – RECHTEN, PLICHTEN EN VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk:

 • - De Applicatie uitsluitend op zijn apparatuur te downloaden voor privégebruik en niet voor commerciële doeleinden;
 • - Korte citaten, analyses en reproducties uit te voeren bestemd voor de gedrukte pers, alsook voor andere toepassingen binnen de grenzen en voorwaarden gesteld door de wetgeving, en met name onder voorbehoud van het noemen van de naam van auteurs en de uitgever;
 • - Zich te onthouden van het gebruik van softwareprogramma's of installaties die de goede werking van de Applicatie zouden kunnen verstoren, en evenmin handelingen te verrichten die de infrastructuur van Smartbox onevenredig zouden kunnen belasten;
 • - Smartbox onmiddellijk in te lichten zodra u op de hoogte bent van pogingen van hacking en in het bijzonder van illegaal of niet-contractueel gebruik van de Applicatie en/of van de Content, ongeacht de transmissiemethode;
 • - De Applicatie en/of de Content op welke manier dan ook te verkopen, verhuren, in licentie door te geven aan derden.

ARTIKEL 7 – RECHTEN, PLICHTEN, VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE UITGEVER

Smartbox stelt alles in het werk om de goede werking van de Applicatie te waarborgen, en garandeert de toegang, het bezoeken en het gebruik van de Applicatie en de Site te beveiligen.

Smartbox verbindt zich het noodzakelijke onderhoud uit te voeren of te laten uitvoeren om de goede werking van de Applicatie of van haar Site zo snel mogelijk te herstellen.

ARTIKEL 8 – BEPERKING EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Smartbox kan niet worden ingeroepen voor de risico's die de Gebruiker heeft aanvaard (zie artikel 11.1).

Smartbox kan niet aansprakelijk worden gesteld:

 • - In het geval van ontoereikendheid, verlies, vertraging of fout van gegevensoverdracht, waarop zij geen invloed heeft;
 • - Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de applicatie, en in het bijzonder financiële of commerciële verliezen, dataverlies, in met name het informatiesysteem van de gebruiker van de Applicatie;
 • - Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit de content en/of het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de internetsites verbonden met de Applicatie, of waartoe de Gebruikers toegang zouden hebben via de Applicatie;
 • - Schade van welke aard dan ook, toegebracht aan de Gebruikers, aan hun toestellen, computersystemen en telefoonapparatuur en aan de hierop opgeslagen gegevens, en evenmin voor de mogelijke gevolgen hiervan op hun persoonlijke, beroepsmatige of commerciële activiteiten;
 • - Voor de verzending van berichten en/of gegevens aan een onjuist, niet-bestaand of onvolledig adres;
 • - Wanneer gegevens haar niet bereiken, om welke reden dan ook, of wanneer de door haar ontvangen gegevens onleesbaar zijn of niet kunnen worden verwerkt;
 • - In het geval dat de Gebruiker er niet in slaagt de Site, de Applicatie en/of de Services te bereiken of te gebruiken, om welke reden dan ook, in het bijzonder bij het uitvoeren van onderhoud, updates of technische verbeteringen;
 • - Wanneer de verbinding om welke reden dan ook moet worden verbroken.

Smartbox wijst overigens elke aansprakelijkheid af bij onjuist gebruik van het toestel en/of incidenten in verband met het gebruik van het toestel tijdens het gebruik van de Applicatie. Smartbox kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook, toegebracht aan de Gebruikers, aan hun toestellen, computersystemen en telefoonapparatuur en aan de hierop opgeslagen gegevens, en evenmin voor de mogelijke gevolgen hiervan op hun persoonlijke, beroepsmatige of commerciële activiteiten.

Voor zover op grond van de wetgeving is toegestaan en voor zover Smartbox schuldig wordt bevonden voor schade die hierboven niet wordt vermeld, blijft de aansprakelijkheid van Smartbox beperkt tot de daadwerkelijke en vastgestelde schade.

ARTIKEL 9 – GEOGRAFISCHE GRENZEN EN GEOLOKALISATIE

Het gebruik van de Cadeaubox-applicatie blijft strikt beperkt tot de landen waarin Smartbox haar Belevenisbon op de markt brengt.

In voorkomend geval biedt Smartbow de klant geolokalisatiediensten aan.

Voor het gebruik van de geolokalisatiefunctie van de Applicatie moet de gebruiker voorafgaand uitdrukkelijk toestemming geven om op deze manier te worden gelokaliseerd. Hiertoe moet de gebruiker, indien gewenst, de geolokalisatiefunctie activeren in de instellingen van zijn smartphone en accepteren dat de Applicatie deze functie eventueel gebruikt. Deze functie kan te allen tijde kosteloos worden gedeactiveerd en geactiveerd.

Door de geolokalisatiefunctie via GPS van de smartphone en van de Applicatie te accepteren, beschikt de gebruiker over de mogelijkheid partners te kiezen in zijn directe omgeving.

ARTIKEL 10 – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor informatie over de kenmerken van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat Smartbox voert, wordt de Gebruiker uitdrukkelijk verzocht om het Handvest omtrent gegevensbescherming te lezen dat beschikbaar is op haar Site www. cadeaubox.be/nl/.

De Gebruiker wordt erop gewezen dat de Applicatie gebruik maakt van tracers of '’cookies'’, ontwikkeld om te worden gebruikt door Smartbox. Voor meer informatie over het gebruik van '’cookies'’, wordt de Gebruiker uitdrukkelijk verzocht het Cookiebeleid van Smartbox te lezen, beschreven op haar Site www. cadeaubox.be/nl/.

ARTIKEL 11 – DE VEILIGHEID VAN DE APPLICATIE

De Applicatie en de software worden '’als zodanig'’ en '’in huidige staat'’ geleverd, zonder enigerlei garantie. De toegang en het gebruik van de Applicatie geschieden voor rekening en risico van de Gebruiker.

11.1 RISICO'S VOOR DE GEBRUIKER


Het is de taak van de Gebruiker alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de bescherming van zijn eigen gegevens en/of software, die zijn opgeslagen op zijn apparatuur (telefoon, computer) tegen inbreuk (disfunctioneren, virussen, hacken,… niet-uitputtende lijst).

Bij het gebruik van de Applicatie, draagt de Gebruiker alle negatieve gevolgen die de Applicatie zou kunnen veroorzaken.

11.2 RISICO OP HET "INTERNET"


'De technische prestaties van het mobiel Internet vereisen een bepaalde verwerkingstijd bij het beantwoorden, raadplegen, bevragen, of doorgeven van de services.

De Gebruiker verklaart de grenzen en de problematiek van het Internet te kennen en te aanvaarden, en waarvoor de aansprakelijkheid van Smartbox niet kan worden ingeroepen: (niet-uitputtende lijst)

 • - De kenmerken en de grenzen van het Internet en, met name de functionele kenmerken en technische prestaties van het Internet;
 • - De problemen verbonden aan de verbinding en/of de toegang tot het Internet en/of tot de websites;
 • - De problemen verbonden aan de beschikbaarheid en aan de hoge bezettingsgraad van netwerken;
 • - De problemen verbonden aan gebreken of overbelasting van netwerken;
 • - De problemen in verband met de verzendtijd, de toegang tot de online-informatie, de responstijd voor het tonen, raadplegen, bevragen of doorgeven van gegevens;
 • - De risico's verbonden aan onderbrekingen;
 • - Het ontbreken van beveiliging van bepaalde gegevens tegen mogelijk misbruik of hacking;
 • - Het besmettingsgevaar door mogelijke virussen die op de genoemde netwerken aanwezig zijn,…

ARTIKEL 12 – TECHNISCHE BEPERKINGEN

De Gebruiker moet zich ervan verzekeren dat zijn Internetaansluiting toereikend is voor de werking van de Applicatie. Smartbox is niet verantwoordelijk voor een gebrekkige werking van de Applicatie bij het ontbreken van een internetaansluiting of bij een gebrekkige internetverbinding. Een aantal services functioneren niet bij een slechte internetverbinding.

Voor een goede werking van de services van de Applicatie is het noodzakelijk bepaalde functies van de smartphone te activeren (camera, geolokalisatie, netwerken, …). Wanneer deze functies niet zijn geactiveerd of ontbreken op de smartphone van de Gebruiker, werken bepaalde services niet op de Applicatie. Smartbox kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-werkende services.

Smartbox garandeert de Applicatie op de stores te publiceren en de compatibiliteit van de Applicatie met het merendeel van de op de markt verkrijgbare smartphones. Gezien het groot aantal verschillende modellen en diverse besturingssystemen (al dan niet bijgewerkt), de mogelijke toeslagen van de providers, en de verschillende door de Gebruiker geïnstalleerde softwareprogramma's, kan Smartbox niet garanderen dat de Applicatie volledig compatibel is met alle smartphones, en is derhalve niet verantwoordelijk voor een gebrekkige werking.

ARTIKEL 13 – TOEPASSING VAN DE AGV EN DE AVV

De algemene voorwaarden van Cadeaubox vermeld op de website www. cadeaubox.be/nl/ zijn van toepassing op de Gebruikers van de Applicatie en de Services.

Bij het kopen van een Belevenisbon of bij het boeken van een Ervaring, accepteert u de AVV die u kunt inzien op de Site.

De Gebruiker wordt verzocht de AVV en de AGV aandachtig te lezen bij ieder bezoek. Zij zijn toegankelijk via een hyperlink in de rubriek 'parameter van de Applicatie’ en zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving door Smartbox.

ARTIKEL 14 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de Applicatie en de Content zijn het exclusief eigendom van Smartbox. Het downloaden van de Applicatie verschaft de Gebruiker geen enkel recht op de intellectuele eigendomsrechten van Smartbox.

Alle reproductie- en uitvoeringsrechten zijn voorbehouden, ook voor de te downloaden documenten.

Alle teksten, graphics, pictogrammen, foto's, plattegronden, logo's, video's, geluiden, merken, en meer in het algemeen alle onderdelen waaruit de Applicatie bestaat, kunnen niet op enigerlei wijze worden uitgevoerd, gereproduceerd, geëxploiteerd of geëxtraheerd, ofwel gedeeltelijk, ofwel volledig, op een drager van welke vorm van dan, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van Smartbox.

De Gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk dat het gebruik van de Applicatie geen inbreuk pleegt op de rechten van Smartbox, en in het bijzonder dat dit gebruik niet overeenkomt met nabootsing, oneerlijke concurrentie of hacking van de Content.

ARTIKEL 15 – ONTBINDING

Smartbox kan besluiten de terbeschikkingstelling van de Applicatie te allen tijde te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 8 dagen; de aankondiging van het beëindigen van de terbeschikkingstelling geschiedt per mail of door een kennisgeving op een beeldscherm van de Applicatie.

Smartbox hoeft haar besluit de terbeschikkingstelling van de Applicatie te beëindigen niet met redenen te omkleden, en dit besluit leidt niet tot het betalen van een (schade)vergoeding (de Applicatie is gratis).

Smartbox kan uw CLUF (artikel 5) ontbinden, indien u de bepalingen ervan niet naleeft.

Op het moment van ontbinding, worden de u toegewezen rechten en licenties ontbonden en bent u verplicht het gebruik van de Applicatie te stoppen.

ARTIKEL 16 – ONDEELBAARHEID VAN DE AGV VAN DE MOBIELE APPLICATIE

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een van de bepalingen van deze AGV van de Applicatie nietig is, wordt deze bepaling uitgesloten, zonder dat dit van invloed is op de rechtsgeldigheid van de overige AGV van de Applicatie. De andere bepalingen van deze AGV van de Applicatie blijven onverminderd van kracht.

ARTIKEL 17 – BEROEP. BEVOEGDE RECHTSMACHT EN TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

De vorm, de invoering en de rechtsgeldigheid van deze voorwaarden worden geregeld door de wet- en regelgeving van de woonplaats of gewone verblijfplaats van de gebruiker.

Alvorens een rechtsprocedure aan te spannen, verbinden de Partijen zich gezamenlijk en te goeder trouw een minnelijke oplossing te zoeken binnen een termijn van dertig (30) dagen. Klachten moeten derhalve voorafgaand schriftelijk worden ingediend bij de Klantenservice van Smartbox, of door met de bewijsstukken contact met ons op te nemen op het volgende adres:

SMARTBOX GROUP LIMITED
Klantenservice
Joyce’s Court, Block A, Talbot St
Dublin 1, D01 FV59
Ierland

In voorkomend geval worden geschillen die ontstaan ten aanzien van de rechtsgeldigheid van deze bepalingen van de AGV, de uitleg of uitvoering ervan voorgelegd aan de bevoegde rechtsmacht in het rechtsgebied waarin de woonplaats of gewone verblijfplaats van de Gebruiker ligt, behoudens andersluidende bindende rechtsregels.

Taal aanpassen

Nederlands Français